Pneumatic conveying เป็นการขนถ่ายวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

Pneumatic conveying เป็นการขนถ่ายวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติPneumatic conveying มีหลักการทำงานที่ง่าย และ เหมาะสมกับการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (Bulk Material) ซึ่งวัสดุ จะอยู่ในรูปของเม็ด และผง ไป ตามท่อโดยลมที่มีความดันบวก หรือความดนัลบ (สูญญากาศ) มีใช้งานทั้งในอุตสาหกรรม การผลิต ทาง การเกษตร เคมีภณัฑ์ Pneumatic conveying นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในระบบ ซึ่งปรกติวัสดุจะอยู่ใน สภาพที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ในถังเก็บวัสดุจากนั้นจะถูกตัวจ่ายวัสดุ พาวัสดุเข้า ไปสู่กระแสการไหลของลมในท่อขนถ่ายวัสดุทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนแปลง โมเมนตัม และวัสดุจะผสมกับลมและมีความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึงความเร็วคงที่ ค่าหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัสดุนี้จะทำให้เกิดความดันสูญเสีย ของลมในระบบขึ้น ในช่วงที่วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนี้ควรให้ท่อ ขนถ่ายวัสดุเป็นท่อตรงในแนวระดับเนื่องจากจะทำให้เกิดความดันสูญเสีย เพิ่มขึ้น

ชนิดของวัสดุที่สามารถขนถ่ายได้

– โดยทั่วๆไปวัสดุที่มีลักษณะเป็น เม็ด ผงที่แห้ง ไหลได้ดี และไม่เป็นเส้นใย สามารถขนถ่ายด้วยระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมได้
– ขนาดท่อขนถ่ายวัสดุโดยทั่วไปขนาดท่อขนถ่ายวัสดุ จะต้องมีขนาดอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 3 เท่าของขนาดวัสดุ ที่โตที่สุดที่จะขน
– คุณสมบัติของวัสดุสามารถดูได้จากมาตรฐานต่างๆเช่น CEMA , Link Belt , MHEA

ข้อดี ข้อเสีย ของระบบ Pneumatic conveying

ข้อดี
1. ให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานสูง
2. ช่วยทำให้สภาพที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น
3. ประหยัดราคาในการสั่งซื้อ เนื่องจากไม่ต้องใช้ภาชนะบรรจุ เช่น ถุง กระสอบ ฯลฯ
4. ประหยัดค่าแรงงาน ในการขนวัสดุ
5. ลดการสูญเสียวัสดุ จากการรั่ว หรือตกค้างในภาชนะบรรจุ
6. บำรุงรักษา และควบคุมได้ง่าย
7. ปรับเปลี่ยนทิศทางการขนถ่ายได้ง่าย
8. ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

ข้อเสีย
1. ใช้กำลังงานในการขนถ่ายสูง
2. อาจเกิดการสึกหรอของอุปกรณ์ได้ง่ายเมื่อใช้กับวัสดุที่มีความคม
3. การออกแบบที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้วัสดุเกิดการแตกหักได้
4. ระยะทางในการขนถ่ายจำกัด
5. ตามธรรมชาติของการขนถ่ายวัสดุด้วยลมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ทำใหต้อ้งใชผ้ทู้ี่มีความชำนาญสูงเพื่อออกแบบ ใชง้านและบำรุงรักษาระบบ

เนื่องจากใช้พลังงานในการขนวัสดุมากกว่า อุปกรณ์ ลำเลียงอื่นๆ ระบบ Pneumatic conveying จึงใช้สำหรับ การขนระยะทางไม่ไกลมากนัก และข้อจำกัดสำหรับ ระบบ Pneumatic conveying นี้เป็น ข้อจำกัดทางด้าน เศรษฐศาสตร์มากกว่าทางเทคนิค